اختلال در سامانه ارتباطات راه دور و بین الملل مخابرات