استفاده از ربات و هوش مصنوعی برای پی بردن به عمق دریاها