یکی از مهندسان شرکت SRI International یک افسر پلیس روباتیک ابداع کرده که می تواند گواهی نامه را اسکن و رانندگان را جریمه کند! هدف از طراحی این روبات کاهش خشونت میان نیروهای پلیس و شهروندان است.

روبات مذکور مجهز به یک نمایشگر و دوربین است. این روبات به قسمت جلوی خودرو متصل می شود و یک افسر واقعی پلیس از طریق وب کم آن را کنترل می کند. همچنین این روبات می تواند با استفاده از نوارهای میخ دار از فرارکردن خودروها جلوگیری کند.
منبع: مهر