ایجاد بازار مشترک فناوری اطلاعات با روسیه، ترکیه و آذربایجان