بالغ بر ۹ میلیون کاربر کندی کراش روزانه ۳ ساعت زمان صرف آن می کنند