با استفاده از هوش مصنوعی پیش بینی بسیار دقیق مرگ زودرس ممکن شد!