تبادل اسناد سلامت در سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها الزامی شد