امروز بسیاری از سازمانها هزینه های گزافی را جهت برقراری سیستم های امن در شبکه های خود صرف می کنند. در مقابل برخی سازمانهای دیگر هنوز به اهمیت این امر پی نبرده اند. انجام آزمونهای نفوذ پذیری نه تنها برای سازمانهای دسته دوم بلکه برای سازمانهـایی که اقـدام به برقـراری سیستم های امن نموده اند نیز توصیه می شود. چرا که حتی در صورت پرداخت هزینه واستقرار چنین سیستم هایی نیاز به کنترل دائمی سیستم از لحاظ امنیتی امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. ارزیابی امنیتی روشی است که توسط آن قادر خواهیم بود تا آسیب پذیری های موجود در شبکه و وب سایت خود را شناسایی کرده و پیش از آنکه نفوذگران واقعی به سیستم وارد شوند، امنیت شبکه خود را افزایش دهیم. این روش با استفاده از ارزیابی جنبه های مختلف امنیتی کمک می کند تا با کاهش دادن ریسک های امنیتی موجود در شبکه، سیستم عامل ها و برنامه های کاربردی، احتمال نفوذ غیر مجاز به شبکه را کاهش دهیم.