تصمیم جدید وزارت‌نیرو برای استخراج‌کنندگان ارز مجازی