دسترسی گاوهای بریتانیا به اینترنت 5G پیش از اکثر مردم!