دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی می‌شوند