رشته مهندسی کامپیوتر، فصل مشترک درآمد و تقاضای بالا