ساخت زبان الکترونیکی که ادویه غذاها را تشخیص می‌دهد