شرکت های بزرگ مطالب تایپ‌نشده کاربران را ثبت می کنند