قابلیت جنجالی در راه تلگرام؛ افراد نزدیک به خود را پیدا کنید