مانيتورينگ و آنالیز  شبکه و امنیت شبکه ، تست نفوذپذیری