فیسبوک ماهانه با ۲.۲۷ میلیارد کاربر فعال رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
اینستاگرام با ۱میلیارد حساب کاربری فعال در رتبه ششم قرار گرفت.