[it_heading text=”Bandwidth Splitter” head_tag=”h3″ extrabold=”normal”]

 كنترل پهناي باند يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران شبكه مي باشد، زيرا ممكن است برخي از كاربران با استفاده از برنامه هاي خاص، اكثر پهناي باند اينترنت آن مجموعه را در اختيار بگيرند و در نتيجه ساير كاربران كه ممكن است براي آن سازمان بسيار هم مهم و حياتي باشند، از دسترسي مناسب به اينترنت برخوردار نباشند.Bandwidth Splitter يك نرم افزار قدرتمند مي باشد كه به شكل افزودني به ForeFront TMG و يا ISA اضافه شده و مي تواند سياستهاي تعيين باند بر اساس IP، كاربر و گروه را اعمال كند. اين برنامه همچنين مي‌تواند حجم دانلود و آپلود هر كاربر را كنترل كند. ForeFront TMG و ISA فاقد چنين امكاناتي است. با استفاده از BSplitter ، امكانات مربوط به كنترل پهناي باند به آنها اضافه شده و مديران شبكه از طريق كنسولISAيا ForeFront مي توانند قواعد مربوط به پهناي باند را اضافه كنند.
در دنياي كنوني دسترسي به اينترنت جز نيازهاي ضروري سازمانها و شركتها مي باشد. در اين خصوص شركت مايكروسافت مانند ISA و ForeFront TMG را جهت ايجاد دسترسي به اينترنت ارايه كرده است. اين محصولات به عنوان دروازه اينترنت عمل كرده و معمولا” دو وظيفه اصلي Cache و NAT را انجام مي دهند. اين محصولات با استفاده از قواعد آن قادر به تامين امنيت دسترسي به اينترنت مي باشد، ولي فاقد ويژگي كنترل پهناي باند مي باشند كه امري ضروري در سازمانها و شركتها مي باشد

كنترل پهناي باند بر اساس كاربر، گروه،كامپيوتر
• Traffic Shaping و Bandwidth Throttling
• سهميه بندي مصرف اينترنت در يك مدت معين
• براي هر كاربر، گروه و كامپيوتر
• قابليت تلفيق با كليه نسخه هاي ISA
• مشاهده ميزان و نحوه مصرف پهناي باند به صورت زمان واقعي
• اجتناب از دانلود هاي غير ضروري به دليل سهميه بندي
• ايجاد بستر مناسب براي استفاده راحت افراد مهم از اينترنت
• جلوگيري از اتلاف پهناي باند توسط افراد
• مشاهده فعاليت اينترنتي افراد توسط خود آنها
• مديريت ترافيك كليه پروتكلهاي TCP و UDP
• مديريت و اعمال محدوديت بر تعداد نشستها
• امكان تقويت سرعت اينترنت براي برخي سايتهاي معين
• مكان اعمال قوانين در زمانها و روزهاي خاص
• سهميه بندي بر اساس دانلود، آپلود و يا مجموع آن دو
• عدم اعمال محدوديت بر برخي سايتهاي معين
• عدم نياز به نصب برنامه بر روي كامپيوتر كاربران
• امكان مشاهده كاركرد توسط خود كاربران نرم افزار

Bandwidth Splitter محصول شركت BNTC مي‌باشد. اين نرم افزار مشهورترين برنامه كنترل پهناي باند در جهان مي‌باشد. به دليل يكپارچكي با ISA/TMG نصب و راه اندازي آن بسيار آسان مي‌باشد.

درباره BSplitter : نرم افزار Splitter Bandwidth محصول شركت BNTC
ميباشد. اين نرم افزار مشهورترين برنامه كنترل پهناي باند در جهان ميباشد. به
دليل يكپارچكي با TMG/ISA نصب و راه اندازي آن بسيار آسان ميباشد