در سوئیس با ۴روز، انگلیس ۱۱روز، نیجریه ۱۳۳روز کار کردن می‌توان آیفون خرید، حداقل درآمد روزانه يک كارگر در ايران در سال ۹۸، ۵۰۵۶۲ تومان و حداقل قيمت⁧ آيفون⁩ ایکس ۱۵ميليون تومان است که تقریبا با دستمزد ۳۰۰ روز می‌توان یک گوشی خرید!!