‏با ⁧دست‌مزد چند روز كار کردن می توان يک گوشی آيفون x بخريد !؟ ‏