به علت شرایط تحریم لایسنس های Sophos و Cyberoam از کار افتاده اند. تا به الان ناپایداری های زیادی در تجهیزات مذکور مشاهده شده است.
پیشنهاد میگردد در اولین اقدام برای کاهش دامنه اختلال، DNS Record های زیر را در تجهیزات خود ایجاد نموده و به یک IP غیر معتبر Forward نمائید:

#Sophos:
u2d.sophos.com
ap-southeast-1.u2d.sophos.com
ap-northeast-1.u2d.sophos.com
eu-central-1.u2d.sophos.com
eu-west-1.u2d.sophos.com
us-west-2.u2d.sophos.com
us-east-1.u2d.sophos.com
soa.sophos.com
eu-prod-01-utm.soa.sophos.com
eu-prod-utm.soa.sophos.com
peak.wing.sophosxl.net
primary.wing.sophosxl.net
d30ncyzaneb4q0.cloudfront.net
peakcoc.wing.sophosxl.net
coc.wing.sophosxl.net
d3tusa5dvomhzy.cloudfront.net
۴٫sophosxl.net