وزارت امنیت آمریکا از یک باگ خطرناک در ویندوز خبر داد