اپل باگ امنیتی افشا کننده ایمیل کاربران را تایید کرد