پذیرش سامانه چت ChatGPT متعلق به شرکت OpenAI در آزمون پزشکی