22 شهریور 1400

آسیب پذیری های کثیری تا همین اواخر کشف شده اند.

امنیت مبتنی بر ریسک دو گزارش جدید را در مورد نقض داده ها و آسیب پذیری ها در نیمه اول سال 2021 منتشر کرده است و […]