15 سپتامبر 2021

عدم ارتقای تجهیزات IT سبب افزایش هزینه ها می شود

تقریباً نیمی از پول بریتانیا برای فناوری اطلاعات صرف حمایت از سیستم های قدیمی فناوری اطلاعات می شود – مبلغ 2.3 میلیارد پوند در سال. بر […]