30 نوامبر 2021

با Safetica رفتار کارکنان سازمان را تحلیل کنید

رفتار کاربران را با استفاده از Safetica UEBA تحلیل کنید و از تهدیدادت درون سازمانی جلوگیری کنید با Safetica می توانید رفتار کارکنان خود را تحلیل […]
23 نوامبر 2021

Symantec DLP | جلوگیری از نشت اطلاعات