فناوری اطلاعات

15 سپتامبر 2021

عدم ارتقای تجهیزات IT سبب افزایش هزینه ها می شود

تقریباً نیمی از پول بریتانیا برای فناوری اطلاعات صرف حمایت از سیستم های قدیمی فناوری اطلاعات می شود – مبلغ 2.3 میلیارد پوند در سال. بر […]
1 ژوئن 2019

سیستم امنیت اطلاعات ISMS

معرفي  امنیت اطلاعات، یکی از بزرگترین چالشهای عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیر مجاز، تغییرات، خرابکاری و افشاء، امری ضروری […]