نرم افزارهای حیاتی

8 سپتامبر 2021

کاخ سفید مجبور کرد تا همه ی نرم افزارهای آسیب پذیر شناسایی شوند

این یادداشت، دستور اجرایی رئیس جمهور جو بایدن در ماه می را دنبال می کند. بر اساس یادداشتی که 10 اوت توسط دفتر مدیریت و بودجه […]