1 مارس 2020

چگونه مادر یک هکر مخفيانه به یک زندان و کامپیوتر سرپرست آن نفوذ کرد

جان استرند برای امرار معاش شغل نفوذ را انتخاب کرده است. او به عنوان یک آزمایشگر نفوذ به استخدام سازمانها در می‌آید تا به سیستم دفاعی […]