وصله امنیتی

23 ژوئن 2021

شش آسیب پذیری در نسخه ژوئن وصله امنیتی مایکروسافت

آسیب پذیری وصله امنیتی مایکروسافت بار دیگر سه شنبه پچ است و این بار نیز یک بار نسبتاً سبک است. وصله به روزرسانی امنیتی ژوئن 49 […]