Firepower Threat Defense (FTD)

26 تیر 1400

Cisco نقص پر خطر در نرم افزار ASA ، FTD را وصله می کند

سیسکو روز پنجشنبه وصله هایی را برای آسیب پذیری شدت بالا در نرم افزار Adaptive Security Appliance (ASA) و Firepower Threat Defense (FTD) منتشر کرد و […]