30 آگوست 2021

همکاری مشترک در زمینه دفاع سایبری

همکاری مشترک دفاع سایبری (JCDC) منجر به توسعه برنامه های دفاع سایبری ملت می شود که فعالیتها را برای جلوگیری و کاهش تأثیرات نفوذ سایبری ترسیم […]