12 سپتامبر 2023

حمله حرکت جانبی چیست و چگونه رخ می دهد؟

حمله حرکت جانبی زمانی اتفاق می‌افتد که مجرم سایبری به یک هدف اولیه دسترسی پیدا می‌کند تا بین دستگاه‌های داخل شبکه حرکت کند بدون اینکه متوجه […]
17 ژانویه 2022

نماینده senhasegura شوید