ارائه راهکار مقابله با آسیب‌پذیری جدید Windows 2019 RDP