اپل وصله های آسیب پذیری Catalina و iOS 12.5.5 را منتشر کرد