مدیر امنیت اطلاعات

مسلط به زبان انگلیسی
حداقل لیسانس

مدیر فناوری اطلاعات

مسلط به زبان انگلیسی
حداقل لیسانس

مدیر شبکه

حدلقل ۵ سال سابقه کار
مسلط به زبان انگلیسی
حداقل لیسانس

کارشناس پشتیبانی

حدلقل ۵ سال سابقه کار
مسلط بهویندوز و لینوکس
مسلط به زبان انگلیسی
حداقل لیسانس

کارشناس سیستمهای ذخیره ساز

حدلقل ۵ سال سابقه کار

آشنایی با سیستم های ذخیره سازی SAN, NAS
مسلط به زبان انگلیسی
حداقل لیسانس

کارشناس مجازی سازی

حدلقل ۵ سال سابقه کار

آشنایی با VMWare و Hyper-V
مسلط به زبان انگلیسی
حداقل لیسانس

کارشناس فروش و بازاریابی

روابط عمومی بالا
مسلط به زبان انگلیسی
حداقل لیسانس

  • حداکثر اندازه فایل ها.