فراخوان توسعه شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات منتشر شد