آسیب پذیری اجرای کد از راه دور CVE-2021-1675-Windows Spooler

برای اطلاعات بیشتر در مورد تعریف این معیارها ، لطفاً به سیستم امتیازدهی آسیب پذیری مشترک مراجعه کنید.

بهره برداری

جدول زیر ارزیابی بهره برداری از این آسیب پذیری را در زمان انتشار اصلی ارائه می دهد.

سوالات متداول

آیا این آسیب پذیری است که به صورت عمومی به عنوان PrintNightmare گفته می شود؟

خیر ، مایکروسافت CVE-2021-34527 را به PrintNightmare اختصاص داده است. CVE-2021-1675 مشابه است اما از CVE-2021-34527 متمایز است.

به روز رسانی های امنیتی

برای تعیین چرخه عمر پشتیبانی از نرم افزار خود ، به چرخه عمر پشتیبانی Microsoft مراجعه کنید.

تجدید نظر