قابلیت جدید جست‌وجوی گوگل از کاربر دربرابر اخبار جعلی محافظت می‌کند