ویرجینیا تک می گوید در 2 حمله سایبری اخیر هدف قرار گرفته است