چرا از مدیریت پرینت (چاپبان و یا papercut) استفاده کنیم؟