کاخ سفید مجبور کرد تا همه ی نرم افزارهای آسیب پذیر شناسایی شوند