بازیگران باج افزار هنگام خارج شدن از سیستم وارد سیستم می شوند. در اینجا نحوه متوقف کردن آنها آمده است.