50،000 شماره تلفن در سراسر جهان در این فهرست مرتبط با جاسوسی اسرائیلی است