محکومیت نقض داده های Uber به مدیران امنیتی نشان می دهد که چه کاری را انجام ندهند