چرا صنعت تولید باید از DLP استفاده کند؟ 4 دلیل اصلی