ربات ضد لغزش در زمان واقعی با زمین های چالش برانگیز سازگار می شود