مرکز عملیات امنیت شبکه، (SOC) مجموعه ای از خدمات و مکانی است جهت مانیتورینگ ۲۴*۷ سرویس ها و ارتباطات شبکه به منظور کشف تهدیدات و رخدادهای امنیتی مرتبط با دارایی های اطلاعاتی سازمان و پاسخ گویی بلدرنگ به آن که از سه جز اصلی نیروی‌انسانی(People)  ،محصولات و تجهیزات گوناگون امنیتی (Technology)  و فرآیند و رویه‌های متنوع (Process)  تشکیل گردیده است، رصد یکپارچه و جامع امنیتی شبکه علاوه بر فراهم نمودن آگاهی وضعیتی از طریق شناسایی، مهار و رفع تهدیدات ، باعث می‌شود تا مدیران تحلیل دقیق‌تری از وضعیت امنیتی شبکه و میزان خطرپدیری آن بدست آورده و به اصلاح روش‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای امنیتی سازمان بپردازند.