REvil: وب سایت های باند Ransomware از اینترنت ناپدید می شوند